X - Y - Z

Xabacay (45)
Xabaday (45)
Xabi (29) (45)
Xafred (42)
Xaham (29)
Xaigo (22)
Xaladin (43)
Xamorra (29)
Xamorro (29)
Xamos (29)
Xapaton (29) (45)
Xaprut (22)
Xaques (42) (45)
Xaquez (29)
Xarafi (29) (45)
Xarata (42)
Xarillo (29) (45)
Xaron (29)
Xatani (29)
Xato (Jato) (29)
Xavaxorta (19)
Xavier Correa (30)
Xavier de Olivera (30)
Xavier de Oliveria (30)
Xavier de Pina (30)
Xavier (+) (30) (37)
Xecatella (22)
Xefrid (42)
Xeneti (29)
Xerafi (29)
Xereui (23)
Xerex de (29)
Xibili (29) (45)
Xicatela (22)
Xicatella (29)
Xicon (29)
Xiger (29)
Ximenes Cardoso (1) (2) (40)
Ximenes Medina (1)
Ximenes (Also see Jimenez) (+) (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (18) (30) (31/2/5) (31/2/6) (36) (37) (40)
Ximenes, Diego (39b)=Levi Ximenes (39a)
Ximenez de la Camara (6a)
Ximenez (+) (29)
Ximeno Gordo (29)
Ximeno (29)
Ximines Cardozo (25)
Ximoch (22)
Ximon (6a)
Xisi (22)
Xixo (22)
Xixto (22)
Xoares (2) (3)
Xohen (43)
Xuarez de Ocana (6a)
Xuarez (2) (6a) (13) (29)
Xucran (29)
Xucrell (22)
Xue (29) (45)
Xuen (29)
Xuet (23)
Xumiel (42)
Xutrel (29) (45)
Xuxen (19a)
Xuxnay (22)
YYa'bet (19a)
Ya'ish (5)
Ya'ish (5)
Yaabez (11) (12) (31/5/16)
Yaacob (31/5/16)
Yaacov (11)
Yaavez (11) (15) (21) (31/5/16)
Yachias (36)
Yaco (29)
Yacob Alphesi (36)
Yacoel (35)
Yacub (29)
Yaech (31/1/2)
Yaesh Ibn (15)
Yafe (3) (11) (12) (31/2/4) (31/5/16)
Yafe-Eskenazi (11)
Yahex (45)
Yahia Ibn (19)
Yahia (1) (11) (12) (31/5/16) (45)
Yahini (11) (12) (31/5/16)
Yahuda (5) (29) (42)
Yahya Ibn (15) (21)
Yahya (5) (31/5/17)
Yaich (45)
Yaisch (31/1/3)
Yaish Ibn (21)
Yakar (11) (12) (31/5/16)
Yakir (35)
Yakov (29) (35)
Yamin (29) (31/1/2) (45)
Yamus (46)
Yanes (29)
Yanez (*) (23) (29)
Yani (35)
Yanni (31/5/17)
Yanto (29)
Yarabel (22)
Yarcho (5)
Yasque (45)
Yatom (31/5/16)
Ydana (3) (25)
Ydanha (25)
Yecutiel (12) (35)
Yehezkel (11) (31/5/16)
Yehiel ben (19)
Yehiel (2) (19) (19a) (29) (45)
Yehouda (31/1/2)
Yehzkiel (31/1/2)
Yeine (31/5/16)
Yeini (11) (12) (31/5/16)
Yekuel (12) (31/5/16)
Yeni (31/1/2)
Yento (29) (45)
Yepes (*) (29) (45)
Yerushalmi (11) (12) (21) (31/2/4) (31/4/14) (31/5/16)
Yesahia (45)
Yeshurun (11) (31/4/15) (31/5/16)
Yessouroun (31/2/4)
Yessurun Cardozo (25)
Yesurun (40)
Yesuurun Furtado (25)
Yiluz (31/5/17)
Yitshaki (31/3/8)
Ynigo (29)
Yoel (11) (31/5/16)
Yohai (31/4/14)
Yomtob (2) (40)
Yomtov (11) (31/5/16)
Yona (2) (11) (29) (31/5/16)
Yonah (45)
Yonanino (35)
Yordan (29)
Yossef (11) (31/5/16)
Youell (40)
Yovel (21)
Yrah (42)
Yrrahel (42)
Ysaque (29) (42) (45)
Yucaf (45)
Yuda (29) (45)
Yuly (31/4/13)
Yusaf (45)
Yzcadarani (45)
Yzcaradani (29)
Yzidoro (3)
Yzquia (29)
Yzydro (25)
ZZabaco (29)
Zabara Ibn (19) (21)
Zabaria (22)
Zabarra (22) (29)
Zabban (31/2/6)
Zacarias (29) (45)
Zacaride (29)
Zacharia Baruch (1)
Zachin ibn (7)
Zachs (35)
Zachuth (5)
Zacuta (19)
Zacuto (2) (5) (7) (9) (14) (19a) (20) (21) (23) (29) (34) (36)
Zacuto,Anrico (39b)=Zacuto,Moses (39a)
Zacuto,Mordechai (39a)=Nunes,Diego (39b)
Zacuto,Mozes (39a)=Henriques Nunes (39b)
Zacuto,Mozes (39a)=Zacuto,Anrico (39b)
Zacutto (1) (8)
Zacutus (5)
Zacuyh (5)
Zaddik Ibn (19)
Zadic (39b)=Curiel,Abraham (39a)
Zadich (Also see Satich) (22)
Zadock (39a)=Salomons (39b)
Zadok Ibn (19)
Zadok (22) (31/4/14)
Zaffrani (32)
Zaflor (29)
Zafortesa (29)
Zaforteza (29)
Zag (36)
Zagache (2) (31/2/7)
Zaglo (2)
Zagrau (29)
Zagury (32)
Zahadia (29)
zahadias (42)
Zahalon (5) (23)
Zahar (11)
Zahara (23)
Zalama (29)
Zalamea de (41)
Zaldiva (6a)
Zalzero (40)
Zambrano (Also Zambrana) (*) (13) (29)
Zami (29)
Zamiro (2)
Zamora de (*) (7) (23) (41)
Zamora Zavy (1)
Zamora (*) (29)
Zamudio de (28)
Zaniri (35)
Zanneta Areco (28n)
Zanneta Pondal (28n)
Zanrini (35)
Zapata (*) (23) (29)
Zapateiro (29) (34)
Zapatero (23)
Zaphatero de Lamego (36)
Zaporta (7) (22) (23) (29)
Zaportella (*) (29)
Zaprut (also see Saprut) (43)
Zaqun (40)
Zara (29)
Zarachia the Levite (36)
Zaradias (42)
Zaradiel (29) (45)
Zaragoxa (14)
Zaragoza de (23)
Zaragoza (*) (23) (29) (45)
Zaragusi (29)
Zarate de (23)
Zarate (*) (6a)
Zarch d'en (22)
Zarch (22)
Zarco el (*) (23)
Zarco (*) (29) (45)
Zareal (22)
Zarefati (5)
Zareyal (22)
Zarfati (31/1/3) (34) (45)
Zarfati (5) (15) (19a) (21)
Zarfatti (4
Zarka (31/1/2)
Zarsal (29)
Zarza (*) (5) (29)
Zarzal (5)
Zarzar Ibn (19)
Zarzar (5)
Zarzas (29)
Zarzillo (29) (45)
Zavazinos (43)
Zayas de (23)
Zayas (*) (29)
Zayat (29)
Zayet (19a)
Zebarra (22)
Zebi (40)
Zecharia Baruch (1)
Zeeb (2)
Zeev (34)
Zeevi (11)
Zeitoun (31/1/2)
Zelasqueta (29)
Zellam (29)
Zemah (7)
Zemerro (19a)
Zemmour (31/1/2)
Zentely (45)
Zequera (28e)
Zera (29)
Zeraf (3)
Zerah Ben (19)
Zerah (29) (45)
Zerda (6a)
Zerecedo (6a)
Zerval (22)
Zevi (27) (31/3/8)
Zimines (+) (25) (30)
Zimra Ibn (15) (21)
Zimra (2) (29) (45)
Zinta de (22)
Ziza (29) (45)
Zoar, Ibn (36)
Zolar (22)
Zormani (31/4/14)
Zorrilla (*) (29)
Zuarez (6a)
Zuarte de (13)
Zubel (29)
Zubeli (29) (45)
Zugto (2)
Zuha (45)
Zuili (31/2/4)
Zuleman (29)
Zundel (2)
Zuner
Zuniga de (23)
Zuniga (*) (1) (27) (29)
Zuri (*) (22) (29)
Zuriaga de (30)
Zuriaga (30) (37)
Zuzarte (1) (2) (8)
Zvi (23) (31/4/14)